Dziś ostatni dzień  na dołączenie do spisu wyborców

Dopisz się do listy wyborców
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców składa się w urzędzie gminy, w której zamierza się głosować. Należy podać dane personalne, adres zamieszkania, a także adres, pod którym czasowo przebywa się w dniu wyborów. Dołączenie do spisu wyborców powinno nastąpić niezwłocznie, jednak po sprawdzeniu danych.  
Dołączenie do spisu jest aktem jednorazowym; daje prawo głosowania tylko w tych konkretnych wyborach do PE, na terenie gminy, w której został złożony wniosek. Jeśli w przyszłych wyborach też będzie potrzeba głosowania poza miejscem zameldowania, trzeba ponowić całą procedurę.

Aby skorzystać z możliwości elektronicznego dopisania się do spisu wyborców, trzeba wejść na stronę login.gov.pl. Tutaj do wyboru są dwa sposoby logowania – albo za pomocą profilu zaufanego albo e-dowodu.

Wyborcy mieszkający za granicą na dopisanie się do spisu wyborców mają czas do 23 maja włącznie. Wniosek składa się u konsula – ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem. Można to też zrobić w formie elektronicznej za pomocą systemu rejestracji e-wybory.

A w dniu wyborów?
W dniu wyborów dopisać do spisu wyborów może tylko obwodowa komisja wyborcza. Dotyczy to wyborców, którzy zostali pominięci w spisie i udokumentują, iż stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania (np. przedkładając umowę najmu lokalu mieszkalnego). Jednak w takim przypadku urząd gminy musi potwierdzić, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez takiego wyborcę prawa wybierania lub o wpisaniu go do spisu wyborców w innym obwodzie. Komisja obwodowa dopisze także wyborców, którzy zostali skreśleni ze spisu w danym obwodzie głosowania i umieszczeni w spisie utworzonym np. dla szpitala, domu pomocy społecznej czy zakładu karnego. W tego typu przypadkach należy komisji przedstawić dokument w postaci np. wypisu ze szpitala.

Osoby z polskim obywatelstwem, które stale przebywają za granicą, natomiast w dniu wyborów są w kraju, mogą wziąć udział w głosowaniu na podstawie ważnego polskiego paszportu oraz dokumentu poświadczającego, że staje mieszkają za granicą, np. karty stałego pobytu lub dowodu zatrudnienia.

Weź zaświadczenie
Aby zagłosować poza miejscem swojego zamieszkania, należy najpóźniej 24 maja złożyć wniosek w Urzędzie Gminy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek można też złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Z takim zaświadczeniem można wziąć później udział w głosowaniu w dowolnym lokalu wyborczym na terenie kraju lub za granicą. 

Agnieszka Wilczyńska na podstawie kurier.pap.pl

 

Eurowybory 2019
Kategoria: