Rating gminy najwyższy z możliwych

Na ostatniej sesji Rady Gminy 11 czerwca został zaprezentowany krajowy i międzynarodowy rating naszej gminy. Jest się czym chwalić.

Prezentację przestawił  analityk firmy INC Rating Polskiej Agencji Ratingowej.

Podsumowując: jest super.
AA +      
rating krajowy, sytuacja bardzo stabilna, najwyższa możliwa ocena, absolutna czołówka krajowa
A-           rating międzynarodowy, najwyższa możliwa ocena dla polskiego podmiotu samorządowego, nie może być wyższa, gdyż sama Polska ma taki rating, średni rating krajowy to około BBB

Do tej pory nadawany był tylko rating krajowy, teraz nadano także rating międzynarodowy. Przy tworzeniu dokumentu analizowano przeszłość, ale także prognozowaną sytuację w przyszłości. Gmina jest w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ przychody generuje wewnątrz i jest uniezależniona od subwencji na przykład państwowych. Analityk dowodził, że gmina ma dużą płynność finansową,

Główne czynniki przyznania ratingu - http://incrating.pl/

Rating odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Tarnowo Podgórne, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych.

Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Planowane przez jednostkę zadłużenie nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Dochody bieżące jednostki w latach 2014-2019 wzrastały ze 135,54 mln zł w 2014 roku do 224,51 mln zł w 2019 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 10,62%. Część tego wzrostu jest jednak związana z dotacjami powiązanymi z rządowym programem wspierania rodzin wychowujących dzieci (program „Rodzina 500+”). Dochody podatkowe gminy stanowiły od 64,18% do 71,07% dochodów bieżących. Średnio 49,64% dochodów podatkowych stanowiły podatki lokalne.

Przeciętny koszt długu gminy wynosi 2,59%, natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym gmina spłaciłaby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałaby na ten cel całą swoją nadwyżkę operacyjną zgodnie z planem dla roku 2019 wynosi 2,22 roku. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2014-2019, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do zaledwie 1 roku.

Główne czynniki zmiany ratingu
Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe. Poziom nadwyżki operacyjnej utrzymywał się na wysokim poziomie w całym analizowanym okresie. Stosunkowo niska nadwyżka w roku 2019, może być związana z ostrożnym prognozowaniem dochodów i wydatków. Istotnym czynnikiem mogącym prowadzić do zmiany ratingu będzie zatem analiza faktycznego wykonania zakładanego planu dochodów oraz wydatków budżetowych. Analiza budżetów gminy w ostatnich 11 latach sugeruje, iż ok. 20% pozycji dochodów generuje ok. 85% budżetu (analogicznie w wydatkach 20% największych pozycji generuje 70% wszystkich wydatków). Mimo takiego zawężenia źródła tychże dochodów opierają się one w istotnym zakresie (średnio 75% w latach 2014-2019) na dochodach własnych gminy.

Mimo zrealizowania w ostatnich 5 latach zadań inwestycyjnych przekraczających 223 mln zł, poziom długu jest wyższy niż na początku tego okresu jedynie o 3,9 mln zł. Planowane przez jednostkę zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań.

Agnieszka Wilczyńska na podstawie http://incrating.pl/

Rating gminy najwyższy z możliwych
Kategoria: